Právní poučení a podmínky použití

Poslední aktualizace: 1. července 2015

 

Vítejte na webových stránkách společnosti Citrix Systems, Inc. („Citrix“).  Následující oznámení a smluvní podmínky („podmínky“) se týkají webových stránek www.citrix.cz a všech souvisejících webových stránek odkazujících nebo přesměrovávajících na tyto webové stránky, včetně webů společnosti Citrix po celém světě (souhrnně „webové stránky“).  Přístupem, používáním nebo stahováním jakýchkoli materiálů z těchto webových stránek souhlasíte, že budete tyto podmínky dodržovat a že jimi budete vázáni. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, PAK TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Kromě těchto podmínek se koupí jakéhokoli produktu společnosti Citrix zavazujete dodržovat podmínky, pravidla, směrnice a zásady platné pro takový nákup, včetně mimo jiné licencí a smluv o mlčenlivosti.  Dále se na používání webových stránek vztahují následující zásady a směrnice, které jsou zde zahrnuty v podobě odkazu:

 • Ochrana osobních údajů
 • Směrnice týkající se ochranných známek a autorských práv
 • Podmínky služby Citrix Ready Marketplace
 • Bezpečnost a soulad s nařízeními
 • Všeobecné podmínky fóra společnosti Citrix

Společnost Citrix může tyto podmínky v rámci aktualizace tohoto sdělení kdykoli pozměnit. Vaše další používání webových stránek po těchto úpravách znamená, že potvrzujete přijetí nových podmínek.  Dále si společnost Citrix vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravovat webové stránky a pozastavovat, přerušovat a ukončovat provoz nebo přístup na webové stránky.  Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti Citrix.

OBECNÁ USTANOVENÍ POUŽÍVÁNÍ

Veškerý obsah a materiály poskytované na webových stránkách, včetně mimo jiné informací, dokumentů, textů, produktů, log, grafiky, fotografií, zvuků, obrázků, videí, ochranných známek, rozhraní, hudby, softwaru, počítačových kódů a služeb (souhrnně „materiály“), vlastní, spravuje a licencuje společnost Citrix, její pobočky a dceřiné společnosti nebo externí výrobci, autoři, vývojáři a dodavatelé (souhrnně „externí poskytovatelé“) a jsou prací společnosti Citrix anebo jejích externích dodavatelů chráněnou autorskými právy. Až na uvedené výjimky nesmějí být žádné materiály kopírovány, reprodukovány, distribuovány, znovu publikovány, stahovány, zobrazovány, zveřejňovány ani přenášeny, a to v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, prostřednictvím fotokopií, záznamů ani jinak), bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Citrix. Dále je zakázáno si přivlastňovat a kopírovat celkový „vzhled a chování“ materiálů a webových stránek v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem.

Není-li společností Citrix výslovně stanoveno jinak, nelze si nic na tomto webu vykládat jako poskytnutí nabídky na licenci nebo prodej na základě práv duševního vlastnictví společnosti Citrix ani žádné třetí strany, ať už implicitně, z důvodu překážky uplatnění nároku nebo jiného důvodu. Potvrzujete, že nesete výhradní odpovědnost za získání takové licence. Máte-li jakékoli otázky ohledně získání takové licence, přejděte níže na „Kontakt na právní oddělení“. Materiály poskytnuté třetími stranami nebyly společností Citrix nezávisle přezkoumány, testovány, certifikovány ani ověřeny jako celek ani jako část a společnost Citrix neposkytuje žádné záruky, pokud jde o jejich obsah. Společnost Citrix neposkytuje, neprodává, nelicencuje ani nepronajímá žádné z těchto materiálů kromě těch, u kterých je výslovně uvedeno, že je společnost Citrix poskytuje.

Společnost Citrix vám tímto uděluje povolení k zobrazování, kopírování, distribuci a stahování některých materiálů, které byly společností Citrix výslovně uvolněny ke stahování z webových stránek, za předpokladu, že: (1) bude uvedeno jak níže formulované poučení o autorských právech, tak i toto poučení o oprávnění; (2) tyto materiály budou použity pouze pro osobní, nekomerční a informativní účely a nebudou kopírovány ani zasílány na počítače v síti, šířeny žádným médiem ani využívány pro obchodní zisk; a (3) tyto materiály nebudou žádným způsobem pozměněny. Pokud tyto podmínky jakkoli porušíte, toto oprávnění automaticky zaniká, a to bez jakéhokoli upozornění. Souhlasíte s tím, že neprodleně po jeho zániku zničíte veškeré stažené nebo tištěné materiály.  Jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli materiálů obsažených na tomto webu může být porušením autorských práv, zákonů o ochranných známkách, ochraně osobních údajů a reklamě a předpisů a ustanovení o komunikačních technologiích.

Následuje seznam činností, které jsou společností Citrix výslovně zakázány: 

 • získávání nebo pokusy o získání neautorizovaného přístupu na webové stránky (nebo jakoukoli jejich část), k softwaru nebo službám uváděným na webových stránkách a k systémům a sítím spojeným s webovými stránkami nebo servery společnosti Citrix;
 • získávání nebo pokusy o získání materiálů a obsahu vlastněného společností Citrix prostřednictvím jakéhokoli jiného způsobu, než jaký je k tomu společností Citrix výslovně určen;
 • rušení nebo pokusy o rušení funkčnosti a používání webových stránek ostatními uživateli;
 • hodnocení a testování napadnutelnosti webových stránek nebo pokusy o prolomení bezpečnostních a ověřovacích opatření;
 • používání webových stránek a materiálů k nezákonným účelům a páchání nelegálních a neoprávněných činností;
 • používání, vývoz a zpětný vývoz materiálů v rozporu s platnými zákony a předpisy, včetně mimo jiné amerických vývozních zákonů.

PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽITÍ

Používáním webových stránek souhlasíte s tím, že společnost Citrix může kdykoli a podle vlastního uvážení ukončit a zablokovat váš přístup na webové stránky v případě, že společnost Citrix určí, že jste porušili tyto podmínky nebo jiné smlouvy či směrnice společnosti Citrix, které mohou souviset s vaším používáním webových stránek.  Dále souhlasíte s tím, že porušení těchto podmínek znamená nezákonné a nekalé obchodní praktiky a bude mít za následek nenapravitelné poškození společnosti Citrix, které nelze řešit pouze finančním odškodněním.  Dále souhlasíte s tím, že společnost Citrix obdrží soudně nařízenou nebo spravedlivou náhradu, kterou za daných okolností sama uzná za vhodnou či nezbytnou.  Předešlá nápravná opatření se přičítají k ostatním případným opatřením ve prospěch společnosti Citrix.

Společnost Citrix si vyhrazuje právo zveřejnit informace o vás, které považuje za nezbytné v rámci zákonů, předpisů a právních požadavků.  V případě vyšetřování nebo stížnosti týkajících se vašeho používání webových stránek může společnost Citrix zveřejnit informace týkající se vás, pokud rozhodne, že je to nezbytné.  Společnost Citrix může také zveřejnit vaše identifikační údaje za účelem kontaktování, identifikace nebo podniknutí akce proti komukoli, kdo jedná v rozporu s právy společnosti Citrix, jejích zákazníků a dalších uživatelů webových stránek.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které spravují jiné subjekty, než je společnost Citrix. Společnost Citrix neodpovídá za obsah ani používání těchto webových stránek třetích stran, žádnou odpovědnost nepotvrzuje ani nepřejímá. Společnost Citrix vám tyto odkazy poskytuje jen z dobré vůle a zahrnutí některého z odkazů neznamená, že společnost Citrix tuto webovou stránku schválila. Je ve vaší odpovědnosti učinit opatření, aby bylo zajištěno, že veškerý externí obsah, který používáte, neobsahuje viry ani jiné destruktivní složky.

OMEZENÍ POUŽITÍ SOFTWARU

Veškerý software zpřístupněný na těchto webových stránkách (dále jen „software“) je autorským dílem společnosti Citrix anebo externích dodavatelů. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která software doprovází nebo je k němu přiložena (dále jen „licenční smlouva“). Koncový uživatel souhlasí s podmínkami licenční smlouvy tím, že software instaluje, kopíruje nebo používá. Software je k dispozici ke stažení pouze pro použití koncovými uživateli na základě licenční smlouvy. Bez omezení výše uvedeného je neautorizované kopírování nebo reprodukce softwaru na jakýkoli jiný server nebo umístění za účelem další reprodukce nebo distribuce výslovně zakázáno. Zákon výslovně zakazuje jakékoli užívání, kopírování a další šíření softwaru, které není v souladu těmito podmínkami a s licenční smlouvou. Takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy. Ti, kdo tato pravidla poruší, budou stíháni v maximální možné míře. POKUD SE NA SOFTWARE POSKYTUJE ZÁRUKA, JE POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ V SOULADU S LICENČNÍ SMLOUVOU. NENÍ-LI TO VÝSLOVNĚ ZARUČENO V LICENČNÍ SMLOUVĚ, ZŘÍKÁ SE SPOLEČNOST CITRIX VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK OHLEDNĚ SOFTWARU, COŽ MIMO JINÉ ZAHRNUJE JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY, GARANCE A PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ PRÁV, AŽ NA PŘÍPADY, KDY JSOU TAKOVÉTO PODMÍNKY POVAŽOVÁNY ZA PRÁVNĚ NEPLATNÉ.

VYSVĚTLIVKY K OMEZENÝM PRÁVŮM

Veškerý software stažený z webových stránek pro Spojené státy americké, jejich úřady či orgány (dále jen „státní správa USA“), případně jejich jménem, se poskytuje s omezenými právy. Použití, kopírování a zveřejňování státní správou USA podléhá omezením uvedeným v bodě (c) (1) (ii) klauzule Rights in Technical Data and Computer Software (Technické údaje a počítačový software) dokumentu DFARS 252,227–7013 nebo v bodech (c) (1) a (2) části Commercial Computer Software – Restricted Rights (Komerční počítačový software – omezená práva) dokumentu 48 CFR 52,227–19 podle toho, který dokument se vztahuje na daný případ. Výrobcem je společnost Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309.

PŘÍSPĚVKY

Není-li společností Citrix výslovně stanoveno jinak, budou veškeré komentáře, názory, informace nebo materiály poskytnuté společnosti Citrix prostřednictvím těchto webových stránek nebo v součinnosti s nimi (dále jen „příspěvky“) považovány za veřejné a za vlastnictví společnosti Citrix. Poskytnutím těchto příspěvků společnosti Citrix souhlasíte s bezplatným převodem veškerých celosvětových práv, nároků a podílů na autorských právech i ostatních práv duševního vlastnictví k příspěvkům na společnost Citrix. Společnost Citrix může tyto příspěvky volně používat a/nebo šířit, a to neomezeně a k jakémukoli účelu. Potvrzujete, že jste autorem poskytovaných příspěvků a že vy, nikoli společnost Citrix, nesete za tyto příspěvky plnou odpovědnost, a to včetně jejich zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, původnosti a autorských práv.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

NENÍ-LI SPOLEČNOSTÍ CITRIX VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK, JSOU MATERIÁLY NA TOMTO WEBU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A SPOLEČNOST CITRIX SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, GARANCÍ A PODMÍNEK, COŽ MIMO JINÉ ZAHRNUJE JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ PRÁV AŽ NA PŘÍPADY, KDY JE TAKOVÉTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI POVAŽOVÁNO ZA PRÁVNĚ NEPLATNÉ. SPOLEČNOST CITRIX NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY OHLEDNĚ KVALITY, VHODNOSTI, PRAVDIVOSTI, PŘESNOSTI ČI SPRÁVNOSTI JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH NA JEJÍM WEBU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST CITRIX NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ÚPRAV, PŘISPÍVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCE NEBO STAHOVÁNÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST CITRIX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, VÝNOSU, ZISKU, MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÉ EKONOMICKÉ VÝHODY), AŤ K NIM DOŠLO JAKKOLI, AŤ UŽ V RÁMCI SMLUVNÍHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, UTRPĚNÉ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO INTERPRETACÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ DOSTUPNÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA PŘEDTÍM SPOLEČNOST CITRIX NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. PLNĚ ZODPOVÍDÁTE ZA PŘIMĚŘENOU OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ DAT A/NEBO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉHO V SOUVISLOSTI S TÍMTO WEBEM A NEVZNESETE NÁROK VŮČI SPOLEČNOSTI CITRIX ZA ZTRÁTU DAT, ČAS NA OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘESNÝ VÝSTUP, ZDRŽENÍ PRÁCE ANI UŠLÝ ZISK JAKO DŮSLEDEK POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ. SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST CITRIX, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, AKCIONÁŘE, PŘEDCHŮDCE, BUDOUCÍ PODÍLNÍKY, ZAMĚSTNANCE, JEDNATELE, POBOČKY A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI VYNECHÁTE Z JAKÝCHKOLI NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A MATERIÁLŮ NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍCH A ŽE KVŮLI NIM NEBUDETE SPOLEČNOST CITRIX ŽALOVAT.

TISKOVÉ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI CITRIX

Výhledová prohlášení v tiskových zprávách společnosti Citrix na tomto webu jsou v souladu s ustanoveními o povolených mezních částkách podpory části 21E zákona o burze a cenných papírech 1934. Upozorňujeme investory, že prohlášení v takovýchto tiskových zprávách, která nejsou čistě historickými prohlášeními, mimo jiné včetně prohlášení ohledně aktuálních či budoucích finančních výsledků, plánů a cílů managementu pro budoucí projekty, plánování a výkonu produktů, posouzení tržních faktorů managementem i prohlášení ohledně strategie a plánovaní společnosti Citrix a jejích strategických partnerů, jsou výhledová prohlášení, která s sebou nesou riziko a nejistotu. Chcete-li podrobnější informace o rizikových faktorech spojených se společností Citrix, projděte si rizika vyjmenovaná v dokumentech společnosti pro Komisi pro burzu a cenné papíry (SEC), včetně výroční zprávy společnosti, formuláře 10-K a 10Q v evidenci SEC. Společnost Citrix nepřijímá povinnost aktualizovat jakoukoli výhledovou informaci obsaženou na tomto webu, ani pokud jde o zde popsané prohlášení.

POUČENÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ

Webové stránky a materiály jsou chráněny zákony o grafických prvcích, ochranných známkách, autorských právech a dalšími zákony a nesmějí být přenášeny, reprodukovány, kopírovány ani napodobovány a nesmí být měněn jejich účel jako celku ani jako části, pokud to není společností Citrix výslovně povoleno.

Citrix, logo Citrix a další názvy produktů Citrix uvedené v materiálech a na webových stránkách jsou ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc., a/nebo některé její dceřiné společnosti a mohou být registrované u úřadu pro patenty a ochranné známky USA i jiných zemí. Všechny ostatní názvy produktů, názvy společností, značky, loga a symboly jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

POUČENÍ O ZÁKONU DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Společnost Citrix respektuje práva duševního vlastnictví ostatních subjektů. Za přiměřených okolností a na základě vlastního uvážení může společnost Citrix vyloučit přístup uživatelů, kteří poruší autorská práva či práva duševního vlastnictví ostatních subjektů.

Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována a zpřístupněna na webových stránkách způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že jsou na webových stránkách jakékoli odkazy na umístění jinde na internetu, které obsahuje materiál nebo činnost porušující vaše autorská práva, informujte nás o tom – poskytněte našemu zástupci pro autorská práva údaje, které vyžaduje americký zákon Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. (sbírky zákonů USA) §512:

 1. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 2. dílo chráněné autorským právem, které bylo podle vás porušeno;
 3. materiál údajně porušující autorská práva (včetně adresy URL);
 4. prohlášení deklarující pod trestem křivé přísahy, že (a) vy jste vlastníky sporné části autorských práv nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka, (b) máte důvodné podezření, že se jedná o používání neautorizované vlastníkem, jednatelem či zákonem a že (c) informace ve vašem oznámení jsou přesné;
 5. váš podpis (fyzický nebo elektronický).

Na našeho zástupce pro ohlašování porušení autorských práv v souvislosti s našimi produkty nebo našimi webovými stránkami se můžete obrátit některým z následujících způsobů:

 • Poštou: 
  Copyright Agent
  Legal Department
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Telefonicky:
  954-267-2981
 • Faxem:
  954-267-3101
 • E-mailem:
  legalip@citrix.com

ŘEŠENÍ SPORU

Veškeré úkony související s těmito podmínkami se budou řídit zákony státu Florida a rozhodnými federálními zákony USA. Nebude platit volba právních pravidel žádné konkrétní jurisdikce.

KONTAKT NA PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, nebo pokud chcete požádat o svolení využívat některé materiály, kontaktujte právní oddělení společnosti Citrix na telefonním čísle +1 (954) 2672981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 USA